واژه ریال به چه زبانی است؟

ریشه ریال
درباره واژه و ریشه ی ریال سخنان متعددی گفته شده است که منبع ما در این رابطه لغت نامه دهخدا است.ریال به چه زبانی: واژه ای با ریشه اسپانیایی است؛ به معنی لغوی شاهی (فرانسوی : رویال ) است و آن به مسکوکات نقره اطلاق می شد. معرب آن هم «ریال » است. این کلمه از زمان تسلط اسپانیاییان و پرتقالیان در خلیج فارس و مراوده ٔ ایشان با ایرانیان وارد فارسی شده است.

ادامه‌ی نوشته